Informacje

 

 

Tego jeszcze nie było ❗

Tylko teraz i tylko w PZM ⚠️

Wszyscy, którzy zapiszą się na kurs Prawa Jazdy kategorii B w naszym ośrodku i opłacą go z góry otrzymają od nas w prezencie 2 godziny jazdy na profesjonalnym symulatorze 🚘

Nie uważacie, że to super oferta? 👌

Zachęcamy do zapisów❗

Najbliższy kurs rozpocznie się 9 marca 📅

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła jazdy zajęła I miejsce w województwie podlaskim w kategorii "Szkoła Jazdy Roku" w plebiscycie Mistrzowie Motoryzacji Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej a nasz instruktor Pan Tadeusz Sochoń wygrał w kategorii najlepszy instruktor nauki jazdy w Białymstoku i powiecie białostockim. 

 

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście oddając głosy na nasz ośrodek i naszego instruktora. Nagroda ta jest potwierdzeniem jakości naszych usług jeśli chodzi o szkolenie kierowców. Jesteśmy obecni na rynku od 1950r (blisko 70 lat!), z kolei nasz instruktor Pan Tadeusz Sochoń szkoli już 37 lat i sam w sobie jest marką, do którego udają się kolejne pokolenia kierowców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszej szkoły jazdy - przygotujemy każdego do bycia bezpiecznym kierowcą, a zdanie egzaminu nie będzie dla Was ogromnym stresem.

 

ZAPAMIĘTAJ TAKI ZWROT - JEŹDZIĆ UCZY PZMOT!

 

OGŁOSZENIE

 

Polski Związek Motorowy O.Z.D.G. sp. z o.o. w Białymstoku

przy Al. Jana Pawła II 52

działając w imieniu i na rzecz

Polskiego Związku Motorowego z siedzibą w Warszawie

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku ul. Wierzbowa 8, Księga Wieczysta nr BI1B/00013133/3, obejmującej prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej nr 375/15 o powierzchni 638 m², o nawierzchni utwardzonej płytami sześciokątnymi „trylinka”

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320000 zł. netto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 19 marca 2020 roku do godz.10.00 w siedzibie PZM O.Z.D.G sp. z o.o. w Białymstoku Al Jana Pawła II 52 – pok.107, pisemnej oferty zakupu , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa” z proponowaną ceną nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, oraz wpłacenie wadium w wysokości 32.000 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) na rachunek: 96 1500 1344 1213 4000 1310 0000 z dołączonym do oferty dowodem wpłaty wadium.

Oferta zawierająca oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości powinna być opatrzona datą i podpisana czytelnie przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19.03.2020 r. o godz.12.00 w siedzibie PZM O.Z.D.G. sp. z o.o. w Białymstoku - najkorzystniejsze oferty wezmą udział w licytacji, która odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godz. 12.30.

PZM O.Z.D.G. sp. z o.o. w Białymstoku zastrzega sobie prawo do odwołania, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz bez prawa do zgłaszania przez oferentów jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Wadium wpłacone przez wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone w kwocie faktycznie wpłaconej. Wadium przepada gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści pełnej kwoty ceny w terminie wskazanym w umowie.

Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 85 65 12 496 ,

e-mail : administracja.bialystok@pzm.pl