Przetargi

                     Polski Związek Motorowy Zarząd Główny

                           Warszawa, ul. Kazimierzowska 66

                 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZ0NY

                                   na sprzedaż

  nieruchomości zabudowanej, będącej w wieczystym użytkowaniu,

                oraz nieruchomości własnej położonej przy

                     ul. Kościuszki 11 w Siemiatyczach

składającej się części działki 634/2 oraz działki 4614    

                 o łącznej powierzchni ok. 5500m2( po podziale)

               -  cena wywoławcza  - 1200000 zł. netto

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2017r. o godz.1100i przeprowadzony zostanie zgodnie z „Zasadami sprzedaży nieruchomości Polskiego Związku Motorowego”.

Oferty pisemne, z proponowaną ceną zakupu, należy składać do dnia 17.07.2017r. w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg”w siedzibie PZM OZDG sp. z o.o. w Białymstoku al. Jana Pawła II 52 pokój 115 do godz.1000.

Komisja przetargowa wybierze najlepsze oferty pisemne i o godz. 1100 w siedzibie  PZM OZDG sp. z o.o. w Białymstoku, al. Jana Pawła II 52w pok. 204 odbędzie się licytacja ustna z udziałem oferentów. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

Postąpienia w licytacji ustala się nie mniejsze niż 50 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej do dnia 14.07.2017r. na konto 96 1500 1344 1213 4000 1310 0000 .

Nieruchomość zostanie przekazana kupującemu  po: wybudowaniu przez PZM obiektu stacji kontroli pojazdów i przeniesieniu działalności z budynku istniejącego, wpłacie wylicytowanej kwoty, podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku, gdy oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone na wskazane konta w przeciągu 7 dni od zakończenia licytacji.

Informacji o przetargu udziela Jan Sańczyk tel. 85 6512496 wew.105.

Zastrzega się prawo do odwołania  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.