Kursy kwalifikacyjne, szkolenia okresowe

DO SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA: 

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • niebędąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
 • po raz pierwszy otrzymała prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. 
 • po raz pierwszy otrzymała prawo jazdy kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r.

 

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 280 godzin. 

Zajęcia obejmują: 

 • zajęcia teoretyczne - 260 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 16 godzin 
 • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 4 godziny

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu teoretycznego, który składa się z 30 pytań testowych. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna,powołana przez Wojewodę.

 

O SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ KIEROWCA, KTÓRY UZYSKAŁ:

 • prawo jazdy kat. C lub C1 - po dniu 10 września 2009 r oraz ma ukończone 21 lat,
 • prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008 r oraz ma ukończone 23 lata.

 

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 140 godzin.

Zajęcia obejmują:

 • zajęcia teoretyczne - 130 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin 
 • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

 

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej  przyspieszonej kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu teoretycznego, który składa się z 30 pytań testowych. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna,powołana przez Wojewodę.

 

DO SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ KIEROWCA, KTÓRY UZYSKAŁ:

 • prawo jazdy kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r.
 • który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacji w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
 • prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008 r oraz ma ukończone 23 lata
 • który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi  pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w łącznym wymiarze 70 godzin.

 Zajęcia obejmują:

 • zajęcia teoretyczne - 65 godzin
 • zajęcia praktyczne - 5 godzin

 

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej  kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu teoretycznego, który składa się z 10 pytań testowych. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna,powołana przez Wojewodę.

 

DO SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ KIEROWCA, KTÓRY UZYSKAŁ :

 • prawo jazdy kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r.
 • który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacji w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
 • prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008 r oraz ma ukończone 23 lata.
 • który uzyskał kwalifikację wstępna w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi  pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

 

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w Łącznym wymiarze 35 godzin. Zajęcia obejmują:

 • zajęcia teoretyczne - 32,5 godzin
 • zajęcia praktyczne - 2,5 godzin

 

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu teoretycznego, który składa się z 10 pytań testowych. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna,powołana przez Wojewodę.

 

SZKOLENIE OKRESOWE

Osoby, które uzyskały :

 • prawo jazdy kat. D (autobus) do 10 września 2008 r. 
 • prawo jazdy kat. C (samochód ciężarowy) do 10 września 2009 r.

Są zwolnione z obowiązku ukończenia kwalifikacji wstępnej. Osoby takie uczestniczą w szkoleniach okresowych.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia: 

10 września 2012 r -

 w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

      kategorii C1 lub C - w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r do dnia 31 grudnia 2000

      kategorii D1 lub D - w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005

10 września 2013 r. - 

w przypadku uzyskania po raz pierwszy  prawa jazdy :

      kategorii C1 lub C - w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005

      kategorii D1 lub D - w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 31 grudnia 2008

10 września 2014 r- 

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii

      C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września 2009

Kurs szkolenie okresowe składa się z części teoretycznej wymiarze 35 godzin. 

Kierowca obowiązany jest co 5 lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej ukończyć szkolenie okresowe.