Kategoria A1, A2, A, AM (motocykle)

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 •  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

 •  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, 

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

 

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl  - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym, oprócz dokumentów wymienionych w poniższej tabeli, należy posiadać:

 • dowód osobisty lub

 • paszport wraz z zaświadczeniem stwierdzającym miejsce zameldowania i numer PESEL.

 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

KAT. AM

 • wiek 13 lat i 9 miesięcy

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 1 zdjęcie

 • orzeczenie lekarskie

 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

KAT. A1

 • wiek 15 lat i 9 miesięcy

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 1 zdjęcie

 • orzeczenie lekarskie

 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

KAT. A2

 • wiek 17 lat i 9 miesięcy

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 1 zdjęcie

 • orzeczenie lekarskie

 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)

KAT. A

 • 23 lata i 9 miesięcy lub 19 lat i 9 miesięcy, w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii A2 przez 2 lata

 • wniosek o wydanie prawa jazdy

 • 1 zdjęcie

 • orzeczenie lekarskie

 

KATEGORIA A A1 A2

Program: 30 godzin teorii + 20 godzin praktyki

Zajęcia teoretyczne w ramach kat. A obejmują:

 • przepisy ruchu drogowego ( ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących motocyklistów),

 • budowę i wyposażenie motocykli

 • technikę jazdy motocyklem

 • wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego

 • prezentacja czynności obsługowych i eksploatacyjnych (zajęcia przy motocyklu)

 • prezentacja środków ochronnych (ubioru, kasków)

 • zajęcia z pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzone są przez ratownika medycznego.

Szkolenie praktyczne obejmuje 20 godzin, terminy dopasowane są do potrzeb indywidualnych klienta. Zajęcia z jazdy prowadzone są przez instruktora będącego czynnym motocyklistą. Szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym i w ruchu drogowym (instruktor również na motocyklu).

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostaje egzamin wewnętrzny na zasadach egzaminu państwowego.

 

Praktyczna nauka jazdy kat. A odbywa się na motocyklach:

YAMAHA XJ6 kat A, A1

YAMAHA YBR 125 kat. A1

MBK YN 50 kat. AM